Privacy

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van de in deze verklaring genoemde rechten op grond van de AVG of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon: (0184) 61 81 49 of per e-mail: [email protected]

Privacyverklaring(15-05-2018) (PFD)


Privacyverklaring Leenman

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens
Leenman vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom verwerken wij deze in overeenstemming met privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor we uw gegevens gebruiken, hoe we met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

Wanneer u vragen heeft die niet in dit document worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.

Leenman
Deze privacyverklaring geldt voor Leenman Projectontwikkeling B.V., Leenman Vastgoed B.V.,
Leenman Projectontwikkeling I B.V., Leenman Materieeldienst B.V., Metselbedrijf Leenman B.V.,
H. Leenman Beheer B.V., D. Leenman Beheer B.V. en Leenman Verkoop Bouwmaterieel B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG. We streven ernaar om deze altijd correct en actueel te houden.

Wanneer we gegevens mogen verzamelen
In de volgende gevallen mogen we uw gegevens bewaren en verwerken:
– Als u Leenman toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
– Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Leenman rust;
– Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Leenman is opgedragen;
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Leenman of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:
– Het uitvoeren van overeenkomsten die wij met u hebben gesloten;
– Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnenvoeren;
– U op de hoogte te brengen van aanbiedingen van producten en diensten van Leenman en vanderden;
– Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van internecontroles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
– Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes.

Misschien is het in de toekomst voor (sommige van) deze doelen niet meer vereist dat wij uw gegevens bewaren. Wanneer wij hierdoor gegevens niet meer aan u specifiek kunnen koppelen, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen
Leenman kan de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.
– NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
– Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
– Nationaliteit, BSN en kopie identiteitsbewijs
– Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet of een overeenkomst die u met ons sluit of hebt gesloten

Delen met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op onze site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wat uw rechten zijn
U heeft het recht om:
– de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken;
– uw persoonsgegevens in te zien;
– uw persoonsgegevens te laten corrigeren;
– bezwaar in te dienen tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
– uw persoonsgegevens aan te vullen;
– uw persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken (we stellen u op dehoogte als deze beperking niet mogelijk is, of zal worden opgeheven);
– uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u ze door kunt sturen naar iemand anders;
– uw persoonsgegevens te laten verwijderen (we stellen dan ook, indien mogelijk, de ontvangers van uw gegevens hiervan op de hoogte).

U kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij u daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (in principe kosteloos) op uw verzoek reageren.

U kunt daarnaast over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:
– Toegangsrechten tot persoonlijke gegevens zijn beperkt.
– Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard.
– Uw persoonsgegevens worden niet onnodig bewaard.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Bewaartermijn
Leenman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Inbreuk op persoonsgegevens
Wanneer ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een inbreuk op persoonsgegevens plaatsvindt, dan zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichtinstantie). Intern zullen wij deze inbreuk ook registreren. Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten of vrijheden, dan stellen wij u hier direct van op de hoogte. We delen u mee:
– De maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van de inbreuk;
– De mogelijke gevolgen van de inbreuk voor u;
– Bij wie u aanvullende informatie kunt krijgen.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen (online of op het kantoor van Leenman), zodat u
op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contactgegevens naar aanleiding van deze verklaring
E-mail: [email protected]
Telefoon: 0184-61 81 49
Internet: www.leenmanbv.nl
Adres: Trapezium 60,  3364 DL, Sliedrecht